Език, морал, отговорност (2011)

Описание
Ключови думиБългарска история, Политика, Социология
Езикбългарски
Брой страници234
Тегло423

Виждате грешка в описанието или таблицата? Сигнализирайте ни!

Състояние: отлично
Подзаглавие: Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Град на издаване: София
Налични бройки: 1
Ширина: 145 мм
Височина: 215 мм
Дебелина: 17 мм
Корици: твърди
Ключови думи: политика, журналистика, български език, президентска реторика, политически наратив

Съставители:
д-р Владислав Миланов и д-р Надежда Михайлова-Сталянова

"Език, морал, отговорност" е сборник, който съдържа изказвания и доклади, изнесени на кръгла маса, организирана от СУ "Св. Климент Охридски" и Центъра за изследване на политическата и журналистическата реч на 17 май 2010 г.
В него езикът на публичните личности - политици и журналисти, е видян от позицията на лингвисти, анализатори, преводачи.

С 65 цветни фотографии в текста и отделно приложение в края на книгата.

*

ЦЕНТЪР ЗА АНАЛИЗ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА РЕЧ

Идеята за създаваме на Център за анализ на политическата и журналистическата реч се роди преди няколко години като резултат от наблюденията на студенти българисти от Факултета по славянски филологии на СУ, , Св. Климент Охридски върху политическото и журналистическото говорене в България. В продължение на осем години студентите от специалност българска филология и техните преподаватели д-р Надежда Михайлова-Сталянова и д-р Владислав Миланов, под научното ръководство на проф. дфн Василка Радева наблюдават и анализират речта на публично говорещите хора, а инициативата придоби широка обществена популярност и спечели доверие в представяните резултати. Необходимостта от професионално наблюдение върху речта на българските политици и журналисти прерасна в идея за създаване на специализиран център, който да се занимава с широк спектър от прояви, включващи не само лингвистичните, но и редица екстралингвистични особености, които са част от публичното говорене- езикова агресия, езикова толерантност, жестове и мимики и др. В обществен и в академичен план тази инициатива е значима в няколко посоки.

В академичен план тя дава възможност на студентите филолози да наблюдават специализирано речта на публичните личности и да я анализират професионално. Чрез посещенията в Народното събрание и чрез стотиците записи на журналистическа и политическа реч, чрез обобщението на данните и класификацията на езиковите особености бъдещите българисти практически прилагат теоретично усвоеното в университета. Извънаудиторната работа, директният контакт с политиците и журналистите ги мотивират по различен начин. Съвременните поколения очакват от висшето образование именно практическа насоченост и приложимост. Постепенно осъзнават, че преподавателят, който „просто чете лекции, трудно може да достигне до тях, ако не е новатор или автор на собствена теория, която не е необходимо да бъде четена, а представена и добре аргументирана. Днес на студентите не са им нужни лекции по . . четене, често на чужди теории, а въвеждане чрез опита на преподавателя в света на познанието - било то лингвистично или литературно. Повече от всякога бъдещите българисти имат възможността да че гат теории и да изграждат своя представа за натрупания опит. Грешка на нашето виеше образование (особено в бакалавърската програма) продължава да бъде безцелното представяне на определени „избрани теории, които са само част от стотиците научни идеи, без да се създава умение студентът да разсъждава върху същността на езика. Па изпитите обикновено се показват знания върху дадена теория, без проверка на усвоеното знание в практиката. Специализираното представяне трябва да бъде компонент на магистърските програми, в които студентите да могат да задълбочат своите знания.

Създаденият през 2010 година Център за анализ на политическата и журналистическата реч дава на практика истинска възможност на студентите да се докоснат до живия език и да приложат знанията си върху наблюдавания материал. Не е случаен фактът, че при всяко посещение в Народното събрание младите хора оживено реагират, когато чуват как говорят българските политици - и коментарите далече надхвърлят наблюденията, свързани с отклоненията от нормите на българския книжовен език. Студентите долавят и езиковата агресия, и метафоричността в речта на депутатите, остро реагират, когато в 11ленарната зала звучи диалектна реч, когато нападките и обидите преобладават над умерения толерантен тон в изказванията, когато чрез езика си депутатите следват логиката абе европейци сме, ама не чак дотам. Нашите възпитаници разбират, че не може хората, които творят законите на страната, да не познават законите на собствения си език. Закони, които йод формата на правила и норми, се изучават още от най-ранния етап на училищното образование. Естествен резултат от тази работа е и изборната дисциплина „Парламентарната реч, която беше включена в учебния план на Факултета по славянски филологии, и която продължава да бъде най-посещаваната изборна дисциплина. Софийският университете първият в България, в който се изучава специализирано от лингвистична гледна точка речта на българските политици.

Голяма част от студентите, с които започнахме работата, днес вече са журналисти - утвърдиха се професионално в много печатни и електронни медии. Чрез работата си в Центъра студентите ни направиха така, че да бъдат забелязани и да бъдат желани във водещи телевизии, радиа, вестници и списания. Трудно ни е да изброим поименно всички филолози, които започнаха своя път от нашия I Център. Те добре знаят кои са. 11ие пък много добре знаем, че тяхната работа и моралът им са гаранция за отговорността им пред езика ни.

Центърът има и своя обществена мисия. Резултатите не се измерват в получените писма и сигнали, не се измерват в заслуженото внимание от страна на медиите, не се измерват дори в повишения интерес към увеличаване на езиковата грамотност и организирането на езикови курсове за журналисти и неспециалисти, които да помогнат на публично говорещите хора чрез езика, чрез своя език, а това означава директно чрез себе си, да изграждат световете на истината и чрез тях да достигат до човека и неговия свят. Най-дълбоката ни радост е във факта, че журналистите и политиците изграждат и се опитват да формират усет към автокорекция. И то не само защото знаят, че „младите хора от Софийския университет ни следят непрекъснато (Светла Петрова, Би Ти Ви, изказване, което многократно чуваме в ефир), а защото осъзнават, че езикът е най-силното оръжие за постигане на целите им. Всяка година на 24 май връчваме награди, чрез които по-скоро показваме грешките, но с протегната ръка за помощ... , защото езикът трябва да ни обединява. Защото с годините и с натрупания опит разбрахме, че езиковедът не бива да стои изолиран в кабинета си. а да бъде в непрекъснат диалог с носителите на езика и чрез тях да долавя промените и „болките му. Че с езикови бележки и кабинетни порицания към хората не се постига нищо освен изолация. С годините нашето доверие получиха водещи журналисти като Бойко Василев, Венелин Петков, Ани Цолова, Светла Петрова. Радина Червенова, Григорий Недялков. Надя Обретенова, Цветанка Ризова и много други. Не забравихме и техните учители - Любинка Няголова и Никола Филипов - с благодарност за непрекъснатите грижи и за уважението към българския език. Онзи чист език, който благодарение на тях звучи във всеки български дом.

Доверието в нашия Център всъщност е доверие в морала, вяра, че с и чрез езика ще изградим модерното европейско общество, в което езикът на омразата ще бъде само част от историята на политическата лексика.

Днес Центърът функционира като съвременна и модерна институция, която реализира следните цели: 1. В резултат от наблюденията в момента са в етап на предпечатна подготовка езикови портрети на българските политици. 2. Създаден е най-богатият в българската лингвистична традиция корпус от политическа и журналистическа реч, чиято основна функция е не просто да съхранява публичната реч в електронен формат, а чрез възможностите на специализирано и разширено търсене да подпомага лингвистите в обобщаването на информацията, в задълбоченото осмисляне на посланията на тази реч. 3. Подпомага студентите българисти в обучението и в реализацията им, след като завършат, със стажове в различни медии.

Корпусът по политическа и журналистическа реч включва текстове и лингвистични анотации на интервюта и изказвания на политици и журналисти. Интервютата са събрани от публикации в пресата или са транскрибирани от предавания по електронните медии. Източниците на изказванията са парламентарните дебати, заседанията по парламентарен контрол, партийните форуми и други обществени прояви. Лингвистичната анотация включва следните нива: морфологични етикети (глагол, съществително име и под. ), лематизация (свеждане на словоформата до нейната основна форма), информация за говорещия (за политиците се отбелязват партийната принадлежност и заеманият пост: за журналистите - медията, за която работят), информация за типа на изказването (субективно или обективно; отношение към темата на изказването - неутрално, положително или отрицателно). Целта на корпуса е да бъде използван за лингвистични, политоложки и социологически изследвания върху езика и поведението на политици и журналисти. Корпусът е достъпен и ползването му е безплатно. Намира се на следния електронен адрес: //political. webclark. org.

Избрахме заглавието Език, морал, отговорност за този сборник по две причини. Първата е много ясна и не се нуждае от специални пояснения. Дори първокурсниците знаят, че езикът представя ценностната система на човека. Чуй го как говори, и ще разбереш какъв е, гласи перифразата на известна мъдрост. Моралът е неделима част от човека и от ценностната му ориентация и в този смисъл връзката е повече от прозрачна. Втората причина е. че посвещаваме този сборник на 70-годишнината на нашата научна ръководителка проф. дфн Василка Радева, която и до днес неуморно и отговорно продължава да работи в полето на българистиката и с научните си приноси да обогатява науката за езика. Желаем й от сърце крепко здраве и още дълги години да служи на българския език с онази всеотдайност и отговорност, която днес ни е необходима като ориентир в името на езика.

Владислав Миланов
Надежда Сталянова

**

СЪДЪРЖАНИЕ

Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова. Център за анализ на политическата и журналистическата реч / 7

Петър Пашов... Като един от... / 12

Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова. Българският език да обединява политиците... , или как се роди идеята да наблюдаваме парламентарната реч / 13

Василка Радева. Отговорност и уважение към родния език / 21

Пвелина Савова. Квазититулуване и медиен език / 33

Вера Маровска. Проблемът за референцията и характерът на изразяващите я езикови средства / 48

Иванка Мавродиева. Езикови особености на президентската реторика в България/ 58

Борислав Георгиев. Новият казионен език / 72

Петя Осенова, Кирил Симов. Корпусен поглед към политическата реч / 77

Павел Креичи. Фразеологията в служба на журналистиката / 88

Амелия Личева. Политическото говорене: метаморфози и въртене в кръг/ 95

Красимира Чакърова. За някои амфиболични употреби в езика на печатните медии / 99

Христо Холиолчев. Без усет за езика български... / 109

Мариана Георгиева. Гласът в политическия наратив /113

Радост Железарова. За някои характерни особености в речта на политиците/117

Цветанка Аврамова. Нови думи, производни от имена на политици, в българския език / 127

Андреана Ефтимова. Медийната езикова вакханалия / 133

Илияна Генев-Пухалева. Опасност и риск като елементи на термини от областта на опазването на околната среда /137

Мариана Георгиеви, Владислав Миланов. За някои аспекти на политическия дискурс / 148

Юлиян а Стоянова, Лилия Трайкова. Пол и род в български и немски: две лица на феминистки протест? / 154

Биляна Тодорова, Гергана Падарева. Език и образ на медиите в Югозападна България / I 84

Елена Креичова. Негативната кампания като средство за сриване на имиджа на политическия противник / 191

Надежда Михайлова-Сталянова. Езикът на предизборните плакати и билбордове / 201

Петър Пашов. Журналистиката - във всичките й разновидности... /212

За авторите на сборника /213

Екипът и изследванията през годините / 224
Мнения
Задайте въпрос

Данните и цените за продуктите предлагани от нашите партньори служат за напътствие и обща информация. Моля, преди покупка проверете дали съответстват на публикуваните данни от сайта на магазина или производителя. За евентуалните неточности и грешки не носим отговорност.

^