Коментар на кодекса на труда (ISBN: 9789547308176)

Офертите за продукта

Описание
Ключови думиИкономика, Икономика, Право

Виждате грешка в описанието или таблицата? Сигнализирайте ни!

тегло 1 кг

Единадесето преработено и допълнено издание

Съдържание:
Общи положения, чл. 1–11
Трудов колектив, чл. 12–32 (отм. )
Синдикални организации и организации на работодателите, чл. 33–49
Колективен трудов договор, чл. 50–60
Възникване и изменение на трудовото правоотношение, чл. 61–123

Трудов договор, чл. 61–76
Устройване на работа на младите специалисти, чл. 77–82 (Отм. )
Избор, чл. 83–88
Конкурс, чл. 89–97
Настаняване на работа от бюрото по труда и социалните въпроси, чл. 98–102 (Отм. )
Съдебно решение, чл. 103–104 (Отм. )
Членство в производствена кооперация, чл. 105–106 (Отм. )
Допълнителни условия за някои трудови правоотношения, чл. 107–107a
Допълнителни условия за извършване на надомна работа, чл. 107б–107ж
Допълнителни условия за извършване на работа от разстояние, чл. 107з–107п
Допълнителни условия за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа, чл. 107р–107ч
Допълнителен труд по трудов договор, чл. 108–117
Изменение на трудовото правоотношение, чл. 118–123а

Основни задължения на страните по трудовото правоотношение, чл. 124–135

Основни задължения при предоставянето на работната сила, чл. 124–129
Общи правила за информиране и консултиране, чл. 130–135

Работно време и почивки, чл. 136–154а

Редовно работно време, чл. 136–142
Извънреден труд, чл. 143–150
Почивки, чл. 151–154а

Отпуски, чл. 155–178

Видове отпуски, чл. 155–171
Ползване на платения годишен отпуск, чл. 172–178

Трудова дисциплина, чл. 179–199

Общи разпоредби, чл. 179–181
Награди, чл. 182–185 (Отм. )
Дисциплинарна отговорност, чл. 186–199

Имуществена отговорност и други видове обезщетения, чл. 200–228

Имуществена отговорност на работодателя, чл. 200–202
Имуществена отговорност на работника или служителя, чл. 203–212
Други видове обезщетения, чл. 213–228

Професионална квалификация, чл. 228а–241
Трудово възнаграждение, чл. 242–272

Общи разпоредби, чл. 242–246
Системи на заплащане на труда, чл. 247–258
Допълнителни и други трудови възнаграждения, чл. 259–268
Изплащане на трудовото възнаграждение, чл. 269–272

Здравословни и безопасни условия на труда, чл. 273–290
Социално-битово и културно обслужване в предприятието, чл. 291–300
Специална закрила на някои категории работници и служители, чл. 301–324

Специална закрила на непълнолетните, чл. 301–305
Специална закрила на жените, чл. 306–313а
Специална закрила на лицата с намалена работоспособност, чл. 314–321
Специална закрила на работещите пенсионери, чл. 322–324 (Отм. )

Прекратяване на трудовото правоотношение, чл. 325–346

Прекратяване на трудовия договор, чл. 325–336
Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от избор, чл. 337–340
Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от членство в производствена кооперация, чл. 341–343 (Отм. )
Защита срещу незаконно уволнение, чл. 344–346

Трудова книжка и трудов стаж, чл. 347–356

Трудова книжка, чл. 347–350а
Трудов стаж, чл. 351–356

Трудови спорове, чл. 357–398
Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказ ателна отговорност за неговото нарушаване, чл. 399–416

Контрол за спазване на трудовото законодателство, чл. 399–412
Административнонак азателна отговорност за нарушения на трудовото законодателство, чл. 412а–416

Допълнителни разпоредби

Приложимост към трудовите отношения на членовете на производствени кооперации
Подзаконови нормативни актове по прилагането на Кодекса на трудa

Новото в Коментара са промените в Кодекса на тру­да през времето след последното издание. Между тях се от­крояват про­ме­ни­те в ре­да за пол­з­ва­не на пла­те­ния го­ди­шен от­пуск, до­пъл­не­нията, които съз­да­ват осо­бе­ни усло­вия за на­дом­на ра­бо­та, ра­бо­та от раз­стояние и вре­мен­на ра­бо­та, въ­веж­да­не­то на спе­ци­фич­ни осо­бе­ности в тру­до­ви­те пра­во­от­но­ше­ния на слу­жи­те­ли в дър­жав­на­та ад­ми­нистра­ция, заим­ст­ва­ни от слу­жеб­ни­те пра­во­от­но­ше­ния на дър­жав­ни­те слу­жи­те­ли – и пре­не­се­ни в тру­до­ви­те пра­во­от­но­ше­ния, из­ме­не­нията в кри­те­риите за пред­ста­ви­тел­ност на син­ди­кал­ни­те и ра­бо­то­да­тел­ски­ те ор­га­ни­за­ции и др. Освен то­ва Конституционният съд бе­ше се­зи­ран с иска­ния за обя­вя­ва­не за про­ти­во­кон­сти­ту ­цион­ни и не­съ­от­ветст­ва­щи на меж­ду­на­род­ни­те до­го­во­ри, по които България е стра­на, на разпо­ред­би от за­ко­ни­те за из­ме­не­ния и до­пъл­не­ния на КТ от­нос­но пол­з­ва­не­то на пла­те­ния го­ди­шен от­пуск и кри­те­риите за пред­ста­ви­тел­ност на син­ди­кал­ни­те и ра­бо­то­да­тел­ски­ те ор­га­ни­за­ции, как­то и за на­ла­га­не­то на ад­ми­нистра­тив­ни на­ка­за­ния на ра­бот­ни­ци и слу­жи­те­ли, които са приели да ра­бо­тят по тру­до­во пра­во­от­но­ше­ние, без да е склю­чен пис­мен тру­дов до­го­вор за то­ва. И две­те иска­ния бя­ха ува­же­ни от кон­сти­ту­цион­на­т а юрис­дик­ция.

Посочените но­ви мо­мен­ти в из­ме­не­нията и до­пъл­не­нията на КТ са об­стой­но ана­ли­зи­ра­ни в изданието. В не­го са отра­зе­ни и най-но­ви­те из­след­ва­ния в бъл­гар­ска­та и ев­ро­пейска­та тру­до­воправ­на ли­те­ра­ту­ра. В то­ва из­да­ние е обоб­ще­на и най-но­ва­та прак­ти­ка на ВКС и МТСП, които ут­вър­ж­да­ват за­ко­но­съ­образ­но ­то при­ла­га­не на дейст­ва­що­то тру­до­во пра­во.
Мнения
Задайте въпрос

Данните и цените за продуктите предлагани от нашите партньори служат за напътствие и обща информация. Моля, преди покупка проверете дали съответстват на публикуваните данни от сайта на магазина или производителя. За евентуалните неточности и грешки не носим отговорност.

^