Описание
Ключови думиТехнология
Езикбългарски
Брой страници131
Тегло173

Виждате грешка в описанието или таблицата? Сигнализирайте ни!

Състояние: отлично
Издателство: Висше училище за агробизнес и развитие на регионите
Град на издаване: Велико Търново
Налични бройки: 1
Ширина: 145 мм
Височина: 200 мм
Дебелина: 8 мм
Корици: меки
Ключови думи: агробизнес, икономика, брутен вътрешен продукт

ПРЕДГОВОР

Настоящият учебник е предназначен за студенти от Виеше училище „Земеделски колеж. Подготвен е за печат съобразно изискванията на Центъра за дистанционно обучение.

Макроикономиката е втората част на Общата икономическа теория, логично продължение на курса по Микроикономика. Изучава основните закономерности на функциониране на цялата икономика.

Макроикономиката е фундаментална икономическа теория. Затова учебникът преследва няколко цели: да изгради базови макроикономически знания в студентите; да им предложи фундаменталните макроикономически теории; да анализира съществените макроикономически модели; да разкрие логиката и организацията на макроикономическите процеси; да спомогне за овладяването на инструментите на макроикономическия анализ; да им предложи механизмите и целите на макроикономическата политика; да подпомогне завършеното разбиране на икономическото поведение; да съдейства за осъзнаването на смисъла на икономическата теория като основа на икономическата политика; да изгради умения за прилагане на изучения материал в конкретни ситуации и възможности студентите да анализират заобикалящата ги икономическа действителност.

Учебникът е съобразен със стандартната структура на въвеждащите курсове по Макроикономика, с последните постижения на известни български и чужди учебници, както и с резултатите от собствените научни изследвания и дългогодишния опит в преподаването на икономическата теория.

Поради малкия обем, в учебника са пропуснати някои проблеми от анализа на макроикономическите процеси, графичният анализ също е ограничен. Това налага те да бъдат допълнени от студентите.

При задълбочена работа с учебника студентите би трябвало да знаят основите на макроикономическата наука, да могат да прилагат изучения материал в конкретни теоретически и практически ситуации, да формират възможности за анализиране на заобикалящата ги макроикономическа действителност, да положат основите на икономическия си професионализъм

Януари 2010 г. доц. д-р Добринка Златева

*

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР... 7

Глава първа. ВЪВЕДЕНИЕ В МАКРОИКОНОМИКАТА... 9

I. Същност на макроикономиката... 9
II. Основни макроикономически теории... 11
III. Макроикономика и макроикономическа политика... 11

Глава втора. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ... 14

I. Същност и характеристика на БВП... 14
1. Брутен вътрешен и брутен национален продукт ... 14
2. Брутен и нетен вътрешен продукт... 15
3. Номинален и реален БВП... 16
4. Потенциален и фактически БВП... 17
II. Подходи за измерване на БВП... 18
1. Производствен подход. Добавена стойност, междинен икраен продукт. . 20
2. Разходен подход за измерване на БВП... 21
3. Доходен подход за измерване на БВП... 22
III. Други макроикономически показатели... 24
IV. Проблеми на показателя БВП... 25

Глава трета. МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ: СЪВКУПНО ТЪРСЕНЕ И СЪВКУПНО ПРЕДЛАГАНЕ. . 27

I. Съвкупно търсене... 27
1. Същност на съвкупното търсене... 27
2. Крива на съвкупното търсене... 28
3. Елементи на съвкупното търсене. Изместване на кривата. 29
II. Съвкупно предлагане... 30
1. Същност на съвкупното предлагане... 30
2. Краткосрочна и дългосрочна крива на съвкупното предлагане... 31
3. Фактори, изместващи кривата на съвкупното предлагане. . 34
III. Макроикономическо равновесие... 34
1. Същност на макроикономическото равновесие... 34
2. Типове макроикономическо равновесие... 35
IV. Класическа концепция за макроравновесието ... 36
1. Същност на класическия подход към макроравновесието... 36
2. Класическа краткосрочна крива на съвкуп^то предлагане ... 37
3. Макроравновесие при пълна заетост... 37
V. Кейнсианска концепция за макроравновесието... 39
1. Същност на кейнсианския подход към макроравновесието... 39
2. Кейнсианска краткосрочна крива на съвкупното предлагане. . 40
3. Макроравновесие при безработица... 40

Глава четвърта. МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ: СЪВКУПНИ РАЗХОДИ И РАВНОВЕСЕН ОБЕМ НА БВП... 42

I. Елементи на съвкупните разходи... 42
1. Функция на потреблението и функция |щ спестяването... 42
2. Инвестиционна функция... 46
3. Правителствени разходи и нетен експорт... 47
II. Функция на съвкупните разходи... 49
III. Макроикономическо равновесие и определяне на равновесния БВП според простия кейнсианеки модел... 50
1. Подходът продукт - разходи... 50
2. Подходът спестяване - инвестиции... 52
3. Подход на потоците... 52

Глава пета. ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЛИ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ... 54

I. Циклични колебания в икономиката... 54
1. Обща характеристика на стопанския цикъл... 54
2. Циклични индикатори... 56
3. Фази на класическия икономически цикъл... 58
4. Видове цикли... 59
II. Концептуални подходи за обяснение на причините и механизмите на цикличното икономическо развитие... 60
III. Икономически растеж... 63
1. Обща характеристика на икономическия растеж... 63
2. Типове икономически растеж... 66
3. Измерване на икономическия растеж... 68

Глава шеста. ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА... 70

I. Заетост на работната сила... 70
1. Същност на заетостта... 70
2. Измерване на заетостта... 71
3. Форми на заетост... 72
II. Безработица... 72
1. Същност и измерване на безработицата... Т3
2. Теоретични подходи за обяснение на безработицата... 74
3. Форми на безработицата... 75
4. Мерки за преодоляване на безработицата... 78

Глава седма. ИНФЛАЦИЯ... 80

I. Обща характеристика на инфлацията... 80
1. Същност на инфлацията... 80
2. Измерване на инфлацията... 81
3. Видове инфлация... 83
II. Теории за инфлацията... 84
III. Последици от инфлацията... -... 89
IV. Антиинфлационна политика... -... 91

Глава осма. ДАНЪЧНО-БЮДЖЕТНА СИСТЕМА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА... 93

I. Данъци и данъчно облагане... 93
1. Същност на данъка... 93
2. Принципи на данъчно облагане... 94
3. Механизъм на данъчно облагане... 95
4. Видове данъци... 97
5. Ефект на данъците върху икономиката. Крива на Лафер... 99
II. Държавен бюджет... 100
1. Същност на държавния бюджет... 100
2. Приходи и разходи на бюджета... 101
3. Бюджетен излишък и бюджетен дефицит... 103
4. Държавен дълг... 105
III. Фискална политика... 106
1. Същност и инструменти на фискалната политика... 106
2. Разривите в БВП и фискалната политика... 107
3. Концепция на вградените стабилизатори... 108

Глава девета. ПАРИ И БАНКИ... 111

I. Обща характеристика на парите... 111
1. Същност на парите... 111
2. Видове пари... 113
3. Функции на парите... 115
II. Търсене на пари... 116
1. Фактори, определящи паричното търсене... 116
III. Парично предлагане. Банки... 117
1. Същност и видове банки... 117
2. Търговски банки... 119
3. Парична маса... 121
4. Депозитен мултипликатор... 122
5. Крива на парично предлагане... 122
IV. Равновесие на паричния пазар... 123
V. Централна банка и монетарна политика... 123
1. Същност и функции на централна банка... 123
2. Цели и инструменти на монетарната политика... 125

ВЪПРОСНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ... 128
ЛИТЕРАТУРА ... 130

*

ЗА АВТОРА

Доц. д-р Добринка Златева е родена в с. Камен, общ. Стражица, обл. В. Търново. Омъжена е, с едно дете.

Завършва виеше образование във ВФСИ „Д. А. Ценов" - гр. Свищов. Преподавател е във ВТУ, Стопански факултет, катедра „Икономическа теория и МИО". Води лекционни курсове по Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Глобализация на световната икономика.

Творческите й интереси са свързани основно с: проблематиката на разпределителните отношения; съотношението между работна заплата и печалба; работната сила и пазара на труда, методологическите проблеми на икономическата теория; въпросите на икономическата антропология; икономическа култура; проблемите на пазарната икономика и прехода ни към нея; икономическата политика; проблемите на световната икономика; проблемите на европейската икономическа интеграция; методологически проблеми на информационната икономика и др. Член е на Съюза на учените в България и на Съюза на икономистите в България.

Член е на академическия съвет на ВТУ; Зам. -декан по учебната работа в Стопански факултет на ВТУ; Председател на Факултетската комисия по управление на качеството; Член на Контролната комисия към СУ, клон В. Търново; Член на Комисията по етика към СУ в България, София.
Мнения
Задайте въпрос

Данните и цените за продуктите предлагани от нашите партньори служат за напътствие и обща информация. Моля, преди покупка проверете дали съответстват на публикуваните данни от сайта на магазина или производителя. За евентуалните неточности и грешки не носим отговорност.

^