Международни счетоводни стандарти, приети за приложение от Европейския съюз (ISBN: 9789546081964)

Международни счетоводни стандарти, приети за приложение от Европейския съюз (ISBN: 9789546081964)

Международни счетоводни стандарти, приети за приложение от Европейския съюз (ISBN: 9789546081964)

от 70,20 лв 2 оферти
Описание
Ключови думиИкономика, Икономика, Право

Виждате грешка в описанието или таблицата? Сигнализирайте ни!

Съдържание на книгата :

ВЪВЕДЕНИЕ :

Коментар по приложението на Международните счетоводни стандарти

ЧАСТ ПЪРВА
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРИЛАГАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
1. Законови изисквания за прилагане на Международните счетоводни стандарти
2. Особености в прилагането на Международните счетоводни стандарти
2.1. Особености от аспект на съдържанието на МСС
2.2. Особености от аспект на техниката на прилагане на МСС
3. Връзка на Международните счетоводни стандарти и изискванията на данъчното законодателство в България

ЧАСТ ВТОРА
ОСОБЕНОСТИ И ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТАНДАРТИ

Глава първа
Изисквания за изготвяне и представяне на финансови отчети
МСС 1 Представяне на финансови отчети
МСС 7 Отчети за паричните потоци
МСС 34 Междинно финансово отчитане
МСФО 8 Оперативни сегменти
МСС 10 Събития след края на отчетния период
Приложение – Примерен индивидуален финансов отчет на нефинансово предприятие

Глава втора
Промени в счетоводната политика
МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
МСФО 1 Прилагане за първи път на Мeждународните стандарти за финансово отчитане

Глава трета
Нетекущи (дълготрайни) активи
МСС 16 Имоти, машини и съоръжения
МСС 38 Нематериални активи
МСС 40 Инвестиционни имоти
МСС 17 Лизинг
МСС 36 Обезценка на активи

Глава четвърта
Текущи (краткотрайни) активи и преустановени дейности
МСС 2 Материални запаси
МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности

Глава пета
Приходи и разходи
МСС 18 Приходи
МСС 11 Договори за строителство
МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата и оповестяване на държавна помощ
МСС 23 Разходи по заеми

Глава шеста
Пасиви и данъци върху дохода
МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи
МСС 19 Доходи на наети лица
МСС 12 Данъци върху дохода

Глава седма
Консолидирани финансови отчети и инвестиции
МСФО 3 Бизнес комбинации
МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове
МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети
МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия
МСС 31 Дялове в съвместни предприятия
МСС 24 Оповестяване на свързани лица

Глава осма
Финансови инструменти
МСС 32 Финансови инструменти: представяне
МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване
МСС 33 Нетна печалба на акция

Глава девета
Биологични активи
МСС 41 Земеделие

Нормативен текст на Международните счетоводни стандарти

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои Международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета

Международни счетоводни стандарти
МСС 1 Представяне на финансови отчети
МСС 2 Материални запасии
МСС 7 Отчети за паричните потоци
МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
МСС 10 Събития след края на отчетния периодд
МСС 11 Договори за строителство
МСС 12 Данъци върху дохода
МСС 16 Имоти, машини и съоръжения
МСС 17 Лизинг
МСС 18 Приходи
МСС 19 Доходи на наети лица
МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата и оповестяване на държавна помощ
МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове
МСС 23 Разходи по заеми
МСС 24 Оповестяване на свързани лица
МСС 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване
МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети
МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия
МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики
МСС 31 Дялове в съвместни предприятия
МСС 32 Финансови инструменти: представяне
МСС 33 Нетна печалба на акция
МСС 34 Междинно финансово отчитане
МСС 36 Обезценка на активи
МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи
МСС 38 Нематериални активи
МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване
МСС 40 Инвестиционни имоти
МСС 41 Земеделие

Международни стандарти за финансово отчитане
МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане
МСФО 2 Плащане на базата на акции
МСФО 3 Бизнес комбинации
МСФО 4 Застрахователни договори
МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности
МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси
МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване
МСФО 8 Оперативни сегменти

Разяснения
КРМСФО Разяснение 1 Промени в съществуващите задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и сходните с тях задължения
КРМСФО Разяснение 2 Дялове на членове в кооперации и сходни инструменти
КРМСФО Разяснение 4 Определяне дали дадено споразумение съдържа лизинг
КРМСФО Разяснение 5 Права за участие във фондове за извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда
КРМСФО Разяснение 6 Задължения, възникващи от участие в специфичен пазар – отпадъчно електрическо и електронно оборудване
КРМСФО Разяснение 7 Прилагане на подхода за преизчисляване на финансовите отчети съгласно МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики
КРМСФО Разяснение 9 Преоценка на внедрени деривативи
КРМСФО Разяснение 10 Междинно финансово отчитане и обезценка
КРМСФО Разяснение 12 Споразумение за концесионна услуга
КРМСФО Разяснение 13 Програми за лоялност на клиентите
КРМСФО Разяснение 14 МСС 19 – ограничението на актив по дефинирани доходи, минимални изисквания за финансиране и тяхното взаимодействие
КРМСФО Разяснение 15 Споразумения за строителство на недвижим имот
КРМСФО Разяснение 16 Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност
КРМСФО Разяснение 17 Разпределения на непарични активи на собствениците
КРМСФО Разяснение 18 Прехвърляне на активи от клиенти
КРМСФО Разяснение 19 Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал
ПКР Разяснение 7 Въвеждане на еврото
ПКР Разяснение 10 Държавна помощ – без специална връзка с оперативната дейност
ПКР Разяснение 12 Консолидация – предприятия със специално предназначение
ПКР Разяснение 13 Съвместно контролирани предприятия – непарични вноски от контролиращите съдружници
ПКР Разяснение 15 Оперативен лизинг – стимули
ПКР Разяснение 21 Данъци върху дохода – възстановяване на преоценените неамортизируеми активи
ПКР Разяснение 25 Данъци върху дохода – промени в данъчния статут на едно предприятие или неговите акционери
ПКР Разяснение 27 Оценяване на съдържанието на операции, включващи правната форма на лизинг
ПКР Разяснение 29 Споразумения за концесионна услуга: оповестяване
ПКР Разяснение 31 Приход – бартерни сделки, включващи рекламни услуги
ПКР Разяснение 32 Нематериални активи – разходи за интернет страници

Списък на регламентите, с които са извършени изменения в МСС (МСФО) и разясненията към тях (към 01.01. 2012 г. )
Списък на приложимите МСС (МСФО) и разясненията към тях (към 01.01. 2012 г. )
Мнения
Задайте въпрос

Данните и цените за продуктите предлагани от нашите партньори служат за напътствие и обща информация. Моля, преди покупка проверете дали съответстват на публикуваните данни от сайта на магазина или производителя. За евентуалните неточности и грешки не носим отговорност.

^